17.02.2022 – TRIBUNALE DI FIRENZE – DECR. N° 24/22 – PARZIALE MODIFICA, INTEGRAZIONE E PRECISAZIONE DEL DECR. N° 109/21

17.02.2022 – TRIBUNALE DI FIRENZE – DECR. N° 24/22 – PARZIALE MODIFICA, INTEGRAZIONE E PRECISAZIONE DEL DECR. N° 109/21 (LINK)

DECRETO N° 109/2021 (LINK)